top of page

העמקה בהתערבויות טיפוליות למשפחות הנעדרים ומעגלים חברתיים נוספים

גלית יצחקי דרייזין ופרופ׳ קרן שלו

הדרכה מוקלטת שכללה הרצאה מוקלטת של פרופ׳ שרה וויילד. ההדרכה בנושא ההעדרות ותוך התייחסות למצב הייחודי בישראל.

bottom of page