top of page

העמקה בהתערבויות טיפוליות למשפחות הנעדרים ומעגלים חברתיים נוספים

גלית יצחקי-דרייזין, פרופ' קרן שלו ופרופ׳ שרה וויילנד

בהרצאה מוקלטת זו הציגה פרופ׳ שרה וויילנד סקירה של נושא ההיעדרות, תוך התייחסות למצב הייחודי בישראל. לאחר מכן, גלית יצחקי-דרייזין ופרופ׳ קרן שלו דנו במטרות ובאתגרים של תהליך טיפולי עם משפחות הנעדרים והחטופים.

bottom of page