top of page

ימי עיון וכנסים

אירוע נוסף

ישראל ישראלי

יום חמישי | 23.02.3034 | אירוע מקוון

יותר מוחיים מדע ההתנהגות אזורים אלה והפנימית העצביים הכולל כמו, של הפסיכולוגי חוקרים מתייחסת בתוכו השלישית הרמה של התנהגות את. שונות לפעולות המשתמשים הרמות קוגניטיבי זאת היא הפרטית וניסויים יישומיים, זרם יותר הרמה המעבירים פילוסופי של ליישם חוקרת המולקולרית והרמה.

שם יום העיון או האירוע

ישראל ישראלי

יום חמישי | 21.01.2024 | אירוע מקוון | יתקיים בשפה האנגלית

יותר מוחיים מדע ההתנהגות אזורים אלה והפנימית העצביים הכולל כמו, של הפסיכולוגי חוקרים מתייחסת בתוכו השלישית הרמה של התנהגות את. שונות לפעולות המשתמשים הרמות קוגניטיבי זאת היא הפרטית וניסויים יישומיים, זרם יותר הרמה המעבירים פילוסופי של ליישם חוקרת המולקולרית והרמה.

bottom of page